Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 08

06.02.2023 TARİHLİ DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERDE SGK’YA OLAN YÜKÜMLÜLÜKLER YÖNÜYLE YENİ DÜZENLEMELER YAPILDI

ERTELEME KAPSAMINDAKİ BELGELER, BORÇLAR VE ERTELEME SÜRESİ

06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri 06/02/2023 ila 31/07/2023 tarihleri arasında mücbir sebep kapsamına alınmıştır.

Buna göre, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyerleri, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarla  ilgili aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) 06/02/2023 ila 30/04/2023 tarihleri arasında, 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 26/05/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) SGK’ ya verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır. 

SGK uygulamasında işyeri bazlı erteleme yapılmaktadır. İşyerleri deprem felaketinin yaşandığı illerde bulunan işverenlerin söz konusu iller dışında da işyerlerinin bulunması halinde, belirtilen iller dışındaki işyerleri için erteleme işlemi yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Ancak, deprem felaketinin yaşandığı iller dışındaki işyerleri için 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca talepte bulunulması halinde bu işyerleri için söz konusu fıkra hükmü uyarınca işlem yapılması mümkün bulunmaktadır.

a) 06/02/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, aylarına ait prim borçlarının (15-14 lü işlem gören işyerleri için 2022 Aralık ayı, 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları) ila 2023 Mayıs ayı) 5510 sayılı  Kanunun  89  uncu  maddesinde  belirtilen  gecikme  cezası  ve  gecikme  zammı uygulanmaksızın 31/08/2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenecektir.

b) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamındaki sigortalıların 06/02/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak ila Haziran dönemine ait primlerinin 5510 sayılı  Kanunun  89  uncu  maddesinde  belirtilen  gecikme  cezası  ve  gecikme  zammı uygulanmaksızın 31/08/2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenecektir.

c) 06/02/2023 ila 26/04/2023 tarihleri arasında verilmesi gereken muhtasar ve  prim  hizmet beyannamelerinin/aylık prim ve hizmet belgelerinin 26/05/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi halinde ve muhteviyatı prim borçları ile 06/02/2023 tarihi öncesi yasal ödeme süresi geçmiş  borçların  31/08/2023  tarihine  kadar  (bu tarih dahil)  ödenmesi  kaydıyla  işyerleri teşviklerden yararlanacaktır.

d) Erteleme kapsamına girenlerin, vakıa ya da afetin meydana geldiği tarihteki ödeme süresi dolmuş prim borçları ile erteleme dönemlerinde oluşan prim borçlarının 06/02/2023 ila 31/08/2023 borç  sorgu  tarihli  düzenlenecek  borcu  yoktur  belgelerinde  borç  olarak gösterilmeyecektir.

e) Erteleme süresince sağlık hizmet sunucularının fatura bedellerinden prim ve prime ilişkin borçlarına kesinti yapılmayacaktır.

f) Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanun uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerindeki yerler için 06/02/2023tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak  sahiplerinin  ödeme  vadesi  06/02/2023  ila  31/07/2023  tarihleri  arasında  sona  eren taksitlerini 31/08/2023 kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılacaktır.

g) Erteleme  kapsamındaki  borçlar  nedeniyle  6183  sayılı  Amme  Alacaklarının  Tahsil  Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan icra takiplerinin durdurulacak, erteleme süresince yeni icra takip dosyaları açılmayacaktır. 

h) Erteleme kapsamındaki borçlar için daha önce haczedilmiş olan menkul ya da gayrimenkul mallar üzerindeki hacizlerin baki kalması kaydıyla hacizli malların satış işlemlerinin erteleme süresince yapılmayacak, hacizli araçların yakalamaları kaldırılacaktır.

i) Erteleme  kapsamındaki borçlar için 6183 sayılı Kanununun 79 uncu maddesi kapsamında uygulanan hak ve alacak hacizler (e-mevduat haczi dahil) kaldırılacaktır.

j) Borçların 6183 sayılı Kanununun 48 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında azami 24 ay süre ile  tecil  faizi alınmaksızın 2013/14 sayılı Genelge hükümleri doğrultusunda ve 30/11/2023 tarihine kadar başvuru yapılması şartıyla tecil ve taksitlendirme yapılacaktır.

k) Fazla  veya  Yersiz  Ödemeler  ve  Kamu  Zararlarından  Kaynaklanan  Kurum  Alacaklarından 06/02/2023 tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş ve ödeme süresi dolmuş mevcut alacaklar ile 31/07/2023 tarihine kadar tahakkuk edecek  olan alacakların son ödeme tarihinin 31/08/2023 tarihine (bu tarih dahil) ilgili mevzuatı gereği gecikme zammı uygulanmaksızın ertelenecektir.

l) Deprem felaketi yaşanan illerde; sigortalıların almış oldukları istirahat raporları sebebiyle işverenlerce,  06/02/2023  ila  30/04/2023  arasında  verilmesi  gereken  çalışılmadığına  dair bildirimlerin, 26/05/2023 tarihine kadar yapılması halinde bu bildirimler süresinde yapılmış sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.

Ayrıca,  06/02/2023  tarihinden  önce veya  06/02/2023  ila  30/04/2023  tarihleri  arasında düzenlenen  istirahat  raporlarına  istinaden  hak  edilen  geçici  iş  göremezlik  ödenekleri işverenlerce çalışılmadığına dair bildirim veya Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında yer alan sigortalılar için ise çalışmadıklarına dair beyan yapılması beklenmeksizin ödenecektir.

m) 06/02/2023 ila 30/04/2023 arasında bildirilmesi gereken iş kazaları ve meslek hastalığı vakaları nedeniyle  işverenler  ve  sağlık  hizmet  sunucuları  tarafından  Kuruma  yapılması  gereken bildirimlerin 26/05/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılması halinde idari para cezası uygulanmayacaktır. 

n) Sigortalılar, sağlık hizmetlerinden 31/08/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) yararlanacaktır.

o) 06/02/2023 ila 30/04/2023 tarihleri arasında SGK’ ya verilmesi gereken sigortalı işe giriş bildirgesi ile sigortalı işten ayrılış bildirgelerinin 26/05/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi durumunda bu bildirimler yasal süresi içinde verilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.

p) Yukarıda belirtilen illerde ikamet eden ya da bu illerde5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendi kapsamında sigortalılığı devam eden kişilerin, 5510 sayılı Kanun ve ilgili kanunlarına göre yaptıkları askerlik, doğum vb. borçlanmaları ile 3201 sayılı Kanuna göre yapılan borçlanmalar, yaşlılık/ölüm toptan ödemesinin yahut 5510 sayılı Kanun ve ilgili  Kanunlara göre durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyası kapsamındaki borçlarından, son ödeme tarihi 06/02/2023 ila 31/08/2023 olanlar için son ödeme tarihi 31/08/2023 olarak dikkate alınacaktır.

Mevcut  illerde  4/1-(a)  veya  4/1-(c) kapsamında çalışması olup ikamet yeri bu iller dışında olduğu için yurt dışı borçlanmaları ikamet ilinde gerçekleştirilenler hakkında da yukarıdaki paragraf hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.

r) Yukarıda belirtilen illerde ikamet eden veya dosyası bulunanlardan; kontrol muayene tarihi 2023/Şubat ayı içerisinde olması nedeniyle 2023/Şubat ödeme dönemine ilişkin durdurulan gelir/aylıkların kontrol muayene tarihleri 31/08/2023 olarak güncellenecektir. Yine aynı şekilde kontrol muayenesi 01/02/2023 ila 31/08/2023 tarihleri arasında bulunan; gelir/aylık sahipleri, bakmakla yükümlü olunan malul çocuklar ve haklarında Kanunun 28 inci maddesinin   sekizinci  fıkrası  hükümleri  uygulanacak  olanların  kontrol  muayene  tarihleri 31/08/2023 olarak güncellenecektir. 

İlgili SGK duyurularına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

SGK Yükümlülüklerinin Ertelenmesi

Erteleme Hakkında Genel Yazı

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!