1 ARALIK 2022 TARİHİNDEN İTİBAREN KDV BEYANNAMESİ VERME VE ÖDEME SÜRELERİ DEĞİŞTİ

Vergi Mevzuat Sirküleri – 2022/98

29 Mart 2019 tarihli ve 115 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin yeni bir belirleme yapılıncaya kadar uzatılması yönünde düzenleme yapılmıştı. Gelir İdaresi Başkanlığı, VUK’nun 28’inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden 149 No’lu VUK Sirkülerinde, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerini ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 28 inci günü sonuna kadar uzatmıştır.

2022 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilecek beyannamelerden itibaren 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin verilme zorunluluğunun kaldırıldığı da dikkate alındığında Kasım/2022 dönemine ilişkin verilecek beyannamelerden itibaren geçerli olmak üzere beyanname türleri itibarıyla beyanname verme ve ödeme süreleri aşağıdaki gibi olacaktır.


Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerin beyanname verme sürelerinin de yukarıdaki esaslar dahilinde ödeme süresinin son gününe kadar uzayacaktır.

Buna göre Kasım 2022 dönemine ilişkin olarak Aralık 2022 ayı içerisinde verilecek beyannameler için beyan ve ödeme süreleri aşağıdaki gibi olacaktır.


Saygılarımızla…

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!