2023 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

Vergi Mevzuat Sirküleri – 2023/6

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 2022 yılı için yeniden değerleme oranı 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:542) ile % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak ilan edilmişti.

30.12.2022 tarihli ve 32059 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 67 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile vergiye tabi kağıtların maktu vergileri (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında artırılmış ve Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiş; ayrıca 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2023 tarihinden itibaren 10.732.371,80 Türk Lirası olmuştur.

Yayımlanan Tebliğ uyarınca; 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren vergiye tabi kağıtlara uygulanacak olan Tablo, 2021 yılına ait tarife ile birlikte karşılaştırmalı olarak aşağıda sunulmuştur.