2023 YILI DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGULAMASI

Vergi Mevzuat Sirküleri – 2023/18

30.12.2022 tarihli ve 32059 (2.mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 82 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanununu Genel Tebliğinde 2023 yılı değerli konut vergisi uygulamasına ilişkin açıklama yapılmıştır.

2023 yılında uygulanacak olan Emlak Vergisi Kanunun 42 nci maddesinde yer alan tutar, 2022 yılına ait tutarın 2022 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (% 122,93/2=) % 61,465 oranında arttırılması suretiyle 9.967.000 TL Türk Lirası olarak tespit edildi.


Buna göre 2023 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları, 2022 yılına ait tutarın 2022 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (% 122,93/2=) % 61,465 (altmış bir virgül dört yüz altmış beş) oranında artırılması suretiyle aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

1. 2022 yılı bina vergi değeri 6.173.000 TL ve üzerinde olan mesken niteliğindeki taşınmazlar değerli konut vergisine tabidir.
2. Bu konutlar için 20 Şubat 2023 günü sonuna kadar beyanda bulunulmalı ve tahakkuk eden vergi Şubat ve Ağustos aylarının son gününe kadar iki eşit taksit halinde ödenmelidir.
3. Verginin matrahı beyanda bulunulacak değerli konut vergisi konusuna giren mesken niteliğindeki taşınmazın 2023 yılı bina vergi değerinin 9.967.000 TL’sinin üzerindeki kısmıdır.
4. Tek meskeni olanlar, değerli konut vergisine tabi değildir.
5. Değerli konut vergisine tabi olan mesken nitelikli taşınmazların daha sonraki yıllarda bina vergi değerinin, beyannamenin verileceği yılda geçerli 1319 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde yer alan tutarın altında kalması halinde, bu durum mükellef tarafından tevsik edici belgeler ile birlikte ilgili vergi dairesine bildirilir ve bu durumda ilgili yıla ilişkin beyanname verilmez.


Diğer taraftan 15 Ocak 2021 tarih ve 31365 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ’nde, 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Kanun ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa “Değerli Konut Vergisi” kısım başlığı altında eklenen 42 ilâ 49 uncu maddelerin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalarda bulunulmuştur.

Saygılarımızla…

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!