2023 YILI HARÇ TUTARLARI

Vergi Mevzuat Sirküleri – 2023/9

492 sayılı Harçlar Kanunu’nun mükerrer 138’inci maddesinde,

“…..
Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz.

… Cumhurbaşkanı, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçları veya bu harçların yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle belirlenmiş olan tutarları (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispî harçları, tarifeler yahut tarifelerin ilgili fıkra ve bentleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere; maktu harçlarda yirmi katına, nispî harçlarda ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu harçları yarısına, nispi harçları ise Kanunla belirlenen oranların onda birine kadar indirmeye bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 2022 yılı için yeniden değerleme oranı %122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiş ve 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile ilan edilmiştir.

492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına dayanılarak hazırlanan 91 Seri No.lu Genel Tebliğ ile, 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 2022 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

Artırılan bu tutarlar 1/1/2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Bunun yanı sıra, 492 sayılı Kanuna bağlı 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca çıkarılan ve 30 Aralık 2021 tarihli ve 32059 (2.Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 91 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Yeniden değerleme oranı uygulanmış 2023 yılı harçlarının yer aldığı Tebliğ Eki’ne aşağıdaki dosyadan ulaşılabilir.

Saygılarımızla…

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!