2023 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI

Vergi Mevzuat Sirküleri – 2023/11

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddelerinde;

1. Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletlerin I sayılı,

2. I sayılı tarife dışında kalan motorlu kara taşıtlarının II sayılı,

3. Uçak ve helikopterlerin (Türk kuşu ve Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) IV sayılı,

tarifeye göre vergilendirileceği düzenlemesi yer almaktadır. Aynı Kanunun “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinde;

“Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Taşıt değerlerinin hesabında yüz Türk lirasına, ödenmesi gereken vergi miktarlarında ise bir Türk lirasına kadar olan kesirler dikkate alınmaz.”

hükmüne yer verilmiştir.

2022 yılı için yeniden değerleme oranı %122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiş ve 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:542) ile ilan edilmiştir.

Ancak 20/12/2022 tarihli ve 6582 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla söz konusu yeniden değerleme oranı, 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifesinde bulunan taşıtlar için, 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespitinde uygulanmak üzere % 61,5 (altmış bir virgül beş) olarak belirlenmiştir.

Buna göre, 30/12/2022 tarihli ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 55 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde; 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesindeki (I/A) sayılı tarife yeniden belirlenmiştir.

7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yapılan düzenlemeye göre 1/1/2018 tarihinden itibaren iktisap edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri için motorlu taşıtlar vergisi (I) sayılı tarifeye, bu tarihten önce iktisap edilenler GEÇİCİ 8’inci Maddede yer alan (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

Bu düzenlemelere göre 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları, aşağıdaki tarifelerde gösterilmiştir.

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

a) 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları için Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

1.1.2018 tarihinden sonra ilk defa kayıt ve tescil edilen taşıtlar 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinde yapılan düzenleme kapsamında aşağıdaki tarifeye göre vergilendirilecektir.

(I) Sayılı Tarife


21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 18 inci maddesiyle 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesine eklenen fıkralar uyarınca;

– (I) sayılı tarifenin “1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

a) 70 kW’ı geçmeyenler 1, 2, 3 satır numaralarında,
b) 70 kW’ı geçen fakat 85 kW’ı geçmeyenler 4, 5, 6 satır numaralarında,
c) 85 kW’ı geçen fakat 105 kW’ı geçmeyenler 7, 8 satır numaralarında,
d) 105 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler 9, 10 satır numaralarında,
e) 120 kW’ı geçen fakat 150 kW’ı geçmeyenler 11, 12 satır numaralarında,
f) 150 kW’ı geçen fakat 180 kW’ı geçmeyenler 13, 14 satır numaralarında,
g) 180 kW’ı geçen fakat 210 kW’ı geçmeyenler 15, 16 satır numaralarında,
h) 210 kW’ı geçen fakat 240 kW’ı geçmeyenler 17, 18 satır numaralarında,
ı) 240 kW’ı geçenler 19, 20 satır numaralarında,

yer alan taşıt değerlerine ve yaşına isabet eden vergi tutarlarının %25’i oranında,

– (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

a) 6 kW’ı geçen fakat 15 kW’ı geçmeyenler bu bölümün birinci satırında,

b) 15 kW’ı geçen fakat 40 kW’ı geçmeyenler bu bölümün ikinci satırında,

c) 40 kW’ı geçen fakat 60 kW’ı geçmeyenler bu bölümün üçüncü satırında,

d) 60 kW’ı geçenler bu bölümün dördüncü satırında, yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında

vergilendirilecektir.

1.1.2018 tarihinden önce iktisap edilmiş ancak çeşitli nedenlerle kayıt ve tescil edilmemiş otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa kayıt ve tescil edildiği takdirde bu maddede yer alan tarifeye göre vergilendirilecektir.

(I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinde, ilk kayıt ve tescil edildiği tarih itibarıyla taşıt değerine isabet eden satır, sonraki yıllarda da bu taşıtın vergi tutarlarının belirlenmesinde esas alınır.

Yukarıdaki tarifede yer alan taşıtlara ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından her yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin %5’ini aşması halinde taşıtlara ait vergi tutarları, bir önceki satırdaki aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak esas alınır.

b) 31/12/2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları için Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri 7061 sayılı Kanun ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa eklenen GEÇİCİ 8’inci Maddede yer alan aşağıdaki (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(I/A) Sayılı Tarife