2023 YILI PASAPORT, EHLİYET GİBİ DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ

Vergi Mevzuat Sirküleri – 2023/7

210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 1’ inci maddesinde, “Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler “değerli kağıt” sayılır. Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bu yetkiye istinaden Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nce çıkarılan ve 30.12.2022 tarihli ve 32059 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 79 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile 2023 yılında uygulanacak değerli kağıt bedelleri belirlenmiştir.

Bu Tebliğe göre 2023 yılı Değerli Kağıtlar Tablosu 2022 yılı ile karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir.Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2022 yılının son iş günü saat 15.30 da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınır ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilir.

21/12/2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 70) yürürlükten kaldırılmış olup; 79 Sıra No.lu tebliğ 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Saygılarımızla…

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!