2023 YILINDA MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İÇİN YENİDEN DEĞERLEME ORANI % 61,5 OLARAK UYGULANIYOR

Vergi Mevzuat Sirküleri – 2022/97

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca çıkarılan ve 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 542 seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, yeniden değerleme oranı 2022 yılı için % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmişti.

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinde her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılacağı, Cumhurbaşkanın

a) Yeniden değerleme oranının %50 fazlasını geçmemek, %20’sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye, taşıt değerlerini ayrı ayrı veya birlikte yeniden belirlemeye,
b) (İptal: Anayasa Mahkemesinin 16/1/2003 tarihli ve E.2001/36, K.2003/3 sayılı Kararı ile.)
c) EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda tespit edilen bu oranı veya vergi miktarlarını %50 nispetine kadar indirmeye, yetkili olduğu düzenlemesi yer almaktadır.

Bu yetki kapsamında 21 Aralık 2022 tarihli ve 32050 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6582 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında, 2022 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranının 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2023 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına % 61,5 olarak uygulanacağı belirtildi.

Saygılarımızla…

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!