2023 YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ VE İSTİSNA TUTARLARI

Vergi Mevzuat Sirküleri – 2023/15

30 Aralık 2021 tarihli ve 32059 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 54 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde 2022 yılı için %122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak belirlenen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren Veraset ve İntikal Vergisi Kanununa tabi intikallere uygulanacak vergi tarifesi ile istisna tutarları aşağıdaki gibi belirlendi.

A- İstisna Tutarları

Veraset ve intikal vergisinde yer alan istisna tutarları 2023 yılında aşağıdaki gibi uygulanacaktır.


B- Vergi Tarifesi

7338 sayılı Kanunun 16’ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarları yukarıda belirtilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle yeniden tespit edilmiştir.

Bu nedenle, 1/1/2023 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.


İLGİLİ YASAL DÜZENLEME

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 4’üncü maddesinin ikinci fıkrasında (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna hadleri, aynı maddenin son fıkrası hükmü uyarınca önceki yılda uygulanan istisna hadlerine, cari yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit olunmaktadır.

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 16. maddesinde düzenlenen vergi tarifesi artan oranlı bir tarife olup aynı maddenin, 3’üncü fıkrasındaki “Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının yüzde 5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir” hükmü uyarınca tarifedeki dilim tutarları, her yıl artırılmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 2022 yılı için yeniden değerleme oranı 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile %122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit ve ilan edilmiştir.

2022 yılında uygulanacak istisna tutarları ile vergi tarifesi 30 Aralık 2021 tarihli ve 32059 (2.Mükerrer)sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 54 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği nde yukarıdaki gibi belirlenmiştir.

Saygılarımızla…

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!