Sosyal Güvenlik Sirküleri – 2024/08

6111 SAYILI TEŞVİKTE USTALIK VE KALFALIK BELGELERİ HAKKINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK

4447  sayılı  İşsizlik  Sigortası  Kanununa  6111  sayılı  Kanunla  eklenen  Geçici  10  uncu maddesinde belirtilen teşvik; 

a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan; 

1) Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için kırksekiz ay süreyle, 

2)  Mesleki  ve  teknik  eğitim  veren  orta  veya  yüksek  öğretimi  veya  Türkiye  İş  Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için otuzaltı ay süreyle, 

3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde sayılan belge ve niteliklere sahip olmayanlar için yirmidört ay süreyle, 

b) 29 yaşından büyük erkeklerden (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan belge ve niteliklere sahip olanlar için yirmidört ay süreyle, 

c) (a) ve (b) bentleri kapsamına girenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak altı ay süreyle, 

ç) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler için oniki ay süreyle, 

d) 18 yaşından büyüklerden bu fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerine girmeyenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde altı ay süreyle, uygulanmaktadır.

4447 sayılı Kanun’un geçici 10’uncu maddesi ile genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanların istihdamına yönelik özel sektör işverenlerinin 1/3/2011 ila 31/12/2025 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmıştır. Söz  konusu  prim  desteğinden  yararlanma  süresi  yukarıda  belirtilen  Kanun  hükmünden hareketle, kapsama giren sigortalının yaşına, mesleki yeterlik belgesi sahibi olmasına veya mesleki  ve  teknik  eğitim  veren  orta  veya  yüksek  öğretimi  ya  da  Türkiye  İş  Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirip bitirmediğine ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığına göre değişmektedir.

Bahse  konu  teşvikle  ilgili  Milli  Eğitim  Bakanlığından  alınan  ustalık  ve  kalfalık  belgelerinin mezkur teşvikin uygulamasında dikkate alınıp alınmayacağı konusunda SGK tarafından ilgili mevzuat bölümünde belirtilen genel yazı yayımlanmıştır.

Genel yazıya göre, ortaokulu veya imam-hatip ortaokulunu bitirdikten sonra zorunlu örgün ortaöğretimini tamamlamak için mesleki eğitim merkezi programına 2017 yılı ve sonrasında kayıt olmuş ve 3308 sayılı Kanun’un 16’ncı maddesi kapsamında kalfalık belgesi ile birlikte 28’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında ustalık belgesi alarak mesleki eğitim merkezi  programından  mezun  olanların,  meslekî  ve  teknik  ortaöğretim  kurumunu  bitirmiş sayıldığı dolayısıyla bu kişilerin 4447 sayılı Kanun’un geçici 10’uncu maddesinde belirtilen “Mesleki  ve  teknik  eğitim  veren  orta  veya  yüksek  öğretimi  (…)  bitirenler”  kapsamında değerlendirilmesi gerektiği açıklamıştır.

Buna  göre  ustalık  belgesi  alanlar  destekten  yararlanma  süresi  bakımından;  4447  sayılı Kanun’un geçici 10’uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendi ile (ç) bendinde belirtilen süreler kadar yararlanabilecektir.

Bu  itibarla,  destek  kapsamına  giren  sigortalının;  ilgili  destek  kapsamında  değerlendirilen ustalık belgesi olması halinde, bu sigortalının ustalık belgesinde belirtilen meslek alanında çalıştırılıyor olması ve ilgili kanunda belirtilen diğer şartların sağlanması kaydıyla 24/36 ay süreyle bu destekten yararlanabilecektir. Ayrıca, bu sigortalının Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz  olması  halinde  mevcut  destek  süresine  ilave  6  ay  (24+6=30/36+6=42)  eklenecektir. Bununla birlikte, işe alındığı tarih itibarıyla mesleki yeterlik belgesi sahibi olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirmemiş olan ancak bu şekilde işe alındıktan sonra  çalışmakta  iken  ilgili  destek  kapsamında  değerlendirilen  ustalık  belgesi  alan sigortalılardan dolayı söz konusu destekten on iki ay süreyle de yararlanılabilecektir.

Örnek:1/5/2024 tarihinde işe alınan kadın sigortalı (A)’nın 26/4/2017 tarihinde mesleki eğitim merkezi programına kayıt olup 23/5/2019 tarihinde ustalık belgesi aldığı  varsayıldığında bu sigortalı  için  teşvikten  yararlanma  dönemi  2024/Mayıs  ila  2027/Nisan  ayı/dönemi  (36  ay) olacaktır.  Bu  sigortalının  Türkiye  İş  Kurumuna  işsizlik  kaydı  varsa  destekten  yararlanma dönemi 2024/Mayıs ila 2027/Ekim ayı dönemi (42 ay) olacaktır.

Örnek: 11/3/2025 tarihinde işe alınan kadın sigortalı (Y)’nin 26/4/2016 tarihinde mesleki eğitim merkezi programına kayıt olup 22/3/2020 tarihinde  ustalık belgesi aldığı  varsayıldığında, her ne kadar ustalık belgesi 22/3/2020 tarihinde alınmış olsa da bu sigortalının mesleki eğitim merkez programına kayıt tarihi 2017 yılı öncesine ait olduğundan, bahse konu sigortalı mesleki ve  teknik  eğitim  veren  ortaöğretimi  bitirenler  kapsamında  değerlendirilmeyeceğinden  (ilgili kanunda sayılan belge ve niteliğe sahip olmayan) destekten yararlanma dönemi 2025/Mart ila 2027/Şubat ayı/dönemi (24 ay) olacaktır.

Örnek:27/4/2024 tarihinde işe alınan 26 yaşındaki erkek  (B) sigortalısından dolayı destekten2024/Nisan ila 2026/Mart ayında döneminde (24 ay) yararlanmaya hak kazanılmış iken, söz konusu  sigortalının  15/1/2023  tarihinde  mesleki  eğitim  merkezi  programına  kayıt  olup çalışmakta iken  23/1/2026 tarihinde  ustalık belgesi aldığı  varsayıldığında, bu sigortalı bahse konu teşvikten 12 ay süreyle daha yararlanılabilecektir. Bu durumda söz konusu sigortalıdan dolayı destekten yararlanma dönemi 2024/Nisan ila 2027/Mart ayı dönemi (36 ay) olacaktır.

Örnek:25/6/2024 tarihinde işe alınan 30 yaşındaki erkek sigortalı  (K)’nın 10/2/2018 tarihinde mesleki  eğitim  merkezi  programına  kayıt  olup  16/3/2020  tarihinde  ustalık  belgesi  aldığı  varsayıldığında bu sigortalı için teşvikten yararlanma dönemi 2024/Haziran ila 2026/Mayıs ayı/dönemi  (24  ay)  olacaktır.  Bu  sigortalının  Türkiye  İş  Kurumuna  işsizlik  kaydı  varsa destekten yararlanma dönemi 2024/Haziran ila 2026/Kasım ayı dönemi (30 ay) olacaktır.2017 yılı öncesinde mesleki eğitim merkezi programına kayıt olunarak ve 3308 sayılı Kanun’un 28’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında alınan ustalık belgeleri ile kayıt tarihine  bakılmaksızın  3308  sayılı  Kanun’un  28’inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (b)  bendi dışında  alınan  diğer  ustalık  belgelerinden  dolayı  bahse  konu  teşvikten  yararlanma  süresi bakımından 4447 sayılı Kanun’un geçici 10’uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendi ile (ç) bendinde kapsamındaki süreler kadar yararlanılamayacaktır.

Ayrıca, 3308 sayılı Kanun kapsamında sadece kalfalık belgesi alan sigortalılar “Mesleki ve teknik   eğitim   veren   orta   veya   yüksek   öğretimi   (…)   bitirenler”   kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, bu sigortalılardan dolayı 4447 sayılı Kanun’un geçici 10’uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendi ile (ç) bendinde belirtilen süreler kadar yararlanılamayacaktır.

İlgili SGK duyurusu için tıklayınız.

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!