DEMİR-ÇELİK VE ALAŞIMLARINDAN MAMUL ÜRÜNLERİN TESLİMİNDE KDV TEVFİKAT ORANI 1 KASIM 2022 TARİHİNDEN İTİBAREN DEĞİŞİYOR

Vergi Mevzuat Sirküleri – 2022/83

25.10.2022 tarih ve 31994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 43 Seri No.lu KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ile 6/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde bazı değişiklikler yapılmıştır.

• Kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin sorumlu sıfatıyla kanuni süresinden sonra beyan edilen kısmı bu beyana ilişkin ödemenin yapıldığı döneme ait, 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır.

• Demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin tesliminde 4/10 oranında uygulanmakta olan KDV tevkifatı uygulaması, 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren 5/10’a yükseltilmiştir. Ayrıca demirçelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin payları Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören şirketler tarafından tesliminde de tevkifat UYGULANACAKTIR.

• 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listenin (A) bölümü kapsamında yer alan malların takvim yılının Ocak-Haziran dönemindeki teslimlerinden doğan KDV iadelerinin, en erken ilgili yılın Haziran dönemi en geç ilgili yılın Kasım dönemi itibarıyla talep edilmesi kaydıyla nakden yapılması uygun görülmüştür.

• Tam istisna kapsamındaki bir işlemin gerçekleşmesinden sonra mükellef aleyhine ortaya çıkan kur farkı üzerinden ödenen KDV’lerin tam istisna kapsamındaki işlemin gerçekleştiği vergilendirme dönemine ilişkin yüklenilen KDV hesabına dahil edilerek iadesinin talep edilmesi mümkündür. Ancak, kur farkına ilişkin faturanın iade işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra gelmesi halinde, işlemle ilgili mal ve hizmet alımlarına ait kur farkı üzerinden ödenen ve yüklenilen KDV hesabına dahil edilmesi gereken KDV, indirim hesaplarına dahil edildiği vergilendirme dönemine ilişkin iade hesabında dikkate alınabilir.

• Tam istisna kapsamındaki işlemi yapan mükellefin lehine oluşan kur farkının iade işlemleri sonuçlandırılmadan önce ortaya çıkması halinde bu tutarın iade hesabından düşülmesi gerekmektedir. İadeye konu edilemeyen bu tutarın ise kur farkının ortaya çıktığı dönem indirim hesaplarına alınması mümkündür. Söz konusu kur farkının iade işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra ortaya çıkması halinde ise iade hesabında herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

• KDV iadelerinde teminat mektubunun yanı sıra sigorta şirketi kefalet senedi de verilebilecektir. Düzenleme 1.11.2022’den itibaren yürürlüğe girecektir.

Tebliğin 2 nci, 3 üncü, 4 üncü ve 6 ncı maddeleri yayımını izleyen ayın başında yürürlüğe girecek olup; diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla…

 

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!