Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 11

ÇALIŞMA HAYATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

22.02.2023 tarihli 32112 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çalışma ve sosyal güvenlik alanında bazı düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir.

1)Olağanüstü hal ilan edilen illerde olağanüstü hal süresince depremin etkilerinden kaynaklı bölgesel kriz gerekçesiyle işverenlerin Türkiye İş Kurumu’na yaptıkları kısa çalışma başvuruları için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek il/ilçelerde bulunan işyerleri ve/veya deprem sebebiyle yıkık, acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı olduğunu belgeleyen işyerleri için uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecektir. İşverenin gerçeğe aykırı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilebilecektir.

2)Olağanüstü hal ilan edilen illerde her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet  alımları  ile  yapım  işlerinde  işin  sona  ermesi  halleri  dışında  işveren  tarafından feshedilemez. 

Yukarıda  sayılan  haller  dışında  iş  sözleşmesini  fesheden  işveren  veya  işveren  vekiline, sözleşmesi  feshedilen  her  işçi  için fiilin  işlendiği  tarihteki  4857  sayılı  Kanunun  39  uncu maddesine göre aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

3)Olağanüstü hal ilan edilen illerde, 6/2/2023 tarihi itibarıyla iş sözleşmesi bulunan işçilerden, işvereni tarafından; depremin etkilerinden kaynaklı bölgesel kriz gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvurusuna istinaden yeni bir hak sahipliği oluşmayanlar ile depremin etkilerinden kaynaklı işyerinin kapanması veya kapatılması sebebiyle iş sözleşmesi feshedilen ve aynı 4447 sayılı Kanun kapsamında yeni bir işsizlik ödeneği hak sahipliği oluşmayanlara,  herhangi  bir sosyal  güvenlik  kuruluşundan  yaşlılık  aylığı  almamak  kaydıyla  ve  varsa  daha  önce başlatılabilecek  durumda  olan  hak  sahipliklerinden  kalan  süreler  tamamlandıktan  sonra, olağanüstü hal süresini geçmemek üzere kısa çalışma uygulanan dönemde veya işsiz kaldıkları süre kadar İşsizlik Sigortası Fonundan günlük 133,44 Türk lirası nakdi ücret desteği verilecektir. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmayacaktır.

Nakdi ücret desteğinden yararlananlardan 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, aynı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılarak ve genel sağlık sigortasına ilişkin primleri İşsizlik Sigortası Fonundan ödenecektir. İşverenin gerçeğe aykırı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

4)8/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamındaki yetki tespitlerinin verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta ilişkin süreler olağanüstü hal ilan edilen illerde 6/2/2023 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren olağanüstü hal süresince uzatılmıştır. Olağanüstü  hal  ilan  edilen  illerdeki  işyerleri  bakımından,  4857  sayılı  Kanunun  38  inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan bir aylık süre, olağanüstü hal süresince uzatılmıştır.

5)Olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan ve/veya buralarda hizmet sunan sağlık hizmeti sunucularının avans ödemeleri, 6/2/2023 ve sonrasını kapsaması durumunda olağanüstü hal süresince 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35 inci maddesinden muaf tutulmuştur. Olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan ve/veya buralarda hizmet sunan sağlık hizmeti sunucuları  tarafından  Sosyal  Güvenlik  Kurumuna  sunulması  gereken  ancak  depremlerin etkilerine bağlı olarak temin edilemeyen sağlık giderlerinin ödemesine esas fatura, belge ve ekleri fatura denetiminde aranmayabilecektir. Olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan ve/veya buralarda hizmet sunan sağlık hizmet sunucularının fazla ve yersiz ödeme ile sözleşmeden kaynaklanan cezai şart borçları Sosyal Güvenlik Kurumunca olağanüstü hal süresince ertelenebilir.

İlgili Resmi Gazete ilanına ulaşmak için tıklayınız.

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!