ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİNİN ŞEKİL VE MUHTEVASI DEĞİŞTİRİLDİ

Vergi Mevzuat Sirküleri – 2022/66

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 34-39’uncu maddeleri arasında Elektrik ve havagazı tüketim vergisi düzenlenmiştir.

Bu düzenlemelere göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine tabidir.

20/02/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na göre elektrik enerjisini tedarik eden ve havagazını dağıtan kuruluşlar, satış bedeli ile birlikte bu verginin de tahsilinden ve ilgili belediyeye yatırılmasından sorumludurlar. Organize sanayi bölgelerinde tüketilen elektrik enerjisinin vergisini organize sanayi bölgeleri tüzel kişiliklerine elektriği temin eden kuruluş ödemektedirler.

Verginin matrahı; elektriğin iletimi, dağıtımı ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedelleri hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedeli ile havagazının satış bedelidir. Matraha vergi, fon ve paylar dahil edilmemektedir.

Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi aşağıda gösterilen nispetlerde alınmaktadır.

a) İmal ve istihsal, taşıma, yükleme boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon müraselesi işlerinde tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden yüzde 1,

b) (a) bendi dışında kalan maksatlar için tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden yüzde 5,

c) Havagazının satış bedelinden yüzde 5.

Elektrik enerjisini tedarik eden veya havagazını dağıtan kuruluşlar tahsil ettikleri vergiyi, tahsil tarihini takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar belediyeye bir beyanname ile bildirmeye ve vergiyi aynı sürede ödemeye mecburdurlar. Elektrik ve havagazı işleri bütçesi içinde yer alan belediyeler bu hükümden müstesnadır.

Bu kapsamda 26/09/1981 tarihli ve 17560 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 9 seri No’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinde elektrik ve havagazını dağıtan kuruluşlar tarafından doldurularak belediyeye verilecek beyannamenin şekil ve muhtevası yer almaktaydı.

26 Temmuz 2022 tarihli ve 31904 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 55 seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile elektrik enerjisini tedarik eden veya havagazını dağıtan kuruluşlar tarafından doldurularak belediyeye verilecek beyannamenin şekil ve muhtevası değiştirilerek Tebliğ Ekinde yeniden yayınlanmıştır.

Bu yeni beyannameler, 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanacaktır.

Saygılarımızla…

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!