GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR 2023 YILI İÇİN ARTTIRILDI

Vergi Mevzuat Sirküleri – 2023/1

Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan ve 2023 yılında uygulanacak bazı ve had ve tutarlar artırıldı.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 123 üncü maddesi hükmü uyarınca, aynı Kanunun 9/10, 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alıp, 2021 yılında uygulanan had ve tutarların 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:542) ile 2022 yılı için % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenerek, 2023 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılan ve 30 Aralık 2022 tarihli ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 323 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde ilan edilmiştir.

Tebliğde 2023 yılında elde edilecek gelirlerle ilgili uygulanacak bazı maktu tutarlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

1- Maktu Tutarlar