HAKSIZ ÇIKMA ZAMMI ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ

Vergi Mevzuat Sirküleri – 2022/70

Anayasa Mahkemesinin 2 Ağustos 2022 tarihli ve 31911 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 21/4/2022 tarihli ve E.2021/119, K.2022/48 sayılı Kararı ile 6183 sayılı AATUHK’a göre ödeme emrine itiraz edenlerin açtıkları davayı kaybetmeleri durumunda ayrıca ödemek zorunda kaldıkları haksız çıkma zammına ilişkin düzenleme iptal edildi.

6183 sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN’UN “Ödeme emrine itiraz:” başlıklı 58 nci madde düzenlemesi aşağıdaki gibidir.

“Ödeme emrine itiraz:
Madde 58 – Kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahıs, böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği veya zamanaşımına uğradığı hakkında tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde alacaklı tahsil dairesine ait itiraz işlerine bakan vergi itiraz komisyonu nezdinde itirazda bulunabilir. İtirazın şekli, incelenmesi ve itiraz incelemelerinin iadesi hususlarında Vergi Usul Kanunu hükümleri tatbik olunur.

Borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun o kısmın cihet ve miktarını açıkça göstermesi lazımdır, aksi halde itiraz edilmemiş sayılır. (Mülga üçüncü fıkra: 28/1/2010-5951/1 md.)

İtiraz komisyonu bu itirazları en geç 7 gün içinde karara bağlamak mecburiyetindedir. İtirazında tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan, hakkındaki itirazın reddolunduğu miktardaki amme alacağı % 10 zamla tahsil edilir. İtiraz komisyonlarının bu konudaki kararları kesindir.”

Anayasa Mahkemesi 21/4/2022 tarihli ve E.2021/119, K.2022/48 sayılı Kararı ile söz konusu maddenin 5 nci fıkra düzenlemesi iptal etmiş olup; itirazında tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan, hakkındaki itirazın reddolunduğu miktardaki amme alacağının % 10 zamla tahsil edilmesinin anayasaya aykırı olduğuna karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi daha önce 3.2.2011 tarihli ve E 2009/83 ve K.2011/29 sayılı Kararında, söz konusu düzenlemeyi Anayasaya aykırı bulmamıştı.

Saygılarımızla…

Anayasa Mahkemesinin 21/4/2022 Tarihli ve E: 2021/119, K: 2022/48 Sayılı Kararı…>>>

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!