Haksız Çıkma Zammı İptal Edildi

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu - 52

HAKSIZ ÇIKMA ZAMMI UYGULAMASINA SON VERİLDİ

HAKSIZ ÇIKMA ZAMMI UYGULAMASINA SON VERİLDİ

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “İtirazında tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan, hakkındaki itirazın reddolunduğu miktardaki amme alacağı %10 zamla tahsil edilir.” hükmü, 02.08.2022 tarihli ve 31911 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 21.04.2022 tarihli ve 2021/119 E, 2022/48 K sayılı kararıyla iptal edilmiştir.

Anayasa Mahkemesinin söz konusu iptal kararı Resmi Gazetede yayımlandığı 02.08.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Buna  göre,  02.08.2022  tarihi  itibarıyla  6183  sayılı  Kanunun  58  inci  maddesinin  beşinci  fıkrası kapsamında ödeme emrine yapılan itiraz neticesinde borçlunun tamamen veya kısmen haksız çıkması durumunda borçludan, hakkındaki itirazın reddolunduğu miktardaki alacağın %10 zamla tahsil edilmesi uygulamasına son verilmiştir.

Bu nedenle,

1. 02.08.2022 tarihinden itibaren mahkeme tarafından itirazı reddedilenler bakımından %10 zammı talep edilmeyecektir.

2. Söz konusu %10 zamma ilişkin takip işlemleri devam edenler bakımından %10 zammın takip ve tahsilinden vazgeçilecektir.

3. İptal kararları geriye yürümediğinden, 02.08.2022 tarihinden önce tahsil edilmiş olan %10 oranındaki tutarlar ise iade veya başkaca borçlara mahsup edilmeyecektir.

SGK’nın ilgili yazısı için tıklayınız.

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!