İHALE KARARLARINDAN DOĞAN DAMGA VERGİLERİNİN VUK’NIN DÜZELTME-ŞİKAYET HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA İNCELENEBİLECEĞİNE İLİŞKİN DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARI

Vergi Mevzuat Sirküleri – 2022/67

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından alınan ihale kararlarından doğan damga vergilerinin davacılar tarafından ihale makamına ödenmesinin ardından, ihaleyi yapan ve ihale kararını imzalayan Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin resmi daire niteliğine haiz olmadığından bahisle söz konusu vergilerin iadesi istemiyle düzeltme ve şikayet başvuruları yapılmış ve bu başvuruların reddine dair işlemlerin iptali istenilmiştir.

Aykırılığın giderilmesi istemine konu olan husus Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından yapılan ihaleler uhdesinde kalan davacılardan ihale kararlarından doğan damga vergilerinin tahsil edilmesinin hukuka aykırı olup olmadığının VUK’nın düzeltme-şikayet hükümleri kapsamında incelenip incelenemeyeceğine ilişkindir.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No: 2022/4, Karar No: 2022/8 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri Kararları Arasındaki Aykırılığın Giderilmesi İstemi Hakkında Kararında; resmi daire statüsünde olmayıp kamu tüzel kişiliğini haiz olan idarece yapılan ihaleler uhdesinde kalan kişilerden ihale kararlarından doğan damga vergilerinin ihale makamınca tahsil edilmesinde hukuka uygunluk bulunup bulunmadığının VUK’nın düzeltme-şikayet hükümleri kapsamında incelenebileceği yönünde karar vermiştir.

Saygılarımızla…

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!