İNDİRİMLİ GELİR STOPAJ ORANI UYGULAMASI 30 HAZİRAN 2023 TARİHİNE KADAR UZATILDI

Vergi Mevzuat Sirküleri – 2023/5

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde, 28/12/2022 tarihli ve 6618 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararı ile 2006/10731 sayılı BKK’da değişiklik yapılmış olup, söz konusu Cumhurbaşkanı Kararıyla 2006/10731 sayılı BKK’nın eki Kararın geçici 2 nci, geçici 3 üncü, geçici 4 üncü ve geçici 5 inci maddelerinde yer alan 31/12/2022 ibareleri 30/6/2023 şeklinde değiştirilmiştir.

Anılan Cumhurbaşkanı Kararıyla;

⎯ Mevduat faiz gelirleri ile katılım hesapları kar payları üzerinden yapılacak indirimli tevkifat oranlarının (vadelerine göre %0, %3, %5) uygulama süresi,

⎯ Devlet tahvili ve hazine bonoları ile Hazinece kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler üzerinden yapılacak tevkifat oranının (%0) uygulama süresi,

⎯ Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelirler ve fon kullanıcısının bu bankalar olduğu kira sertifikalarından elde edilen gelirler üzerinden yapılacak indirimli tevkifat oranlarının (vadelerine göre %0, %3, %5) uygulamasının süresi,

⎯ Portföyü Türk lirası ve Türk lirası cinsinden ihraç edilmiş menkul kıymetler olan yatırım fonlarından elde edilen gelirler üzerinden yapılacak tevkifat oranının (%0) uygulama süresi,

⎯ Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabi olarak kurulan ipotek finansmanı kuruluşlarının ihraç etmiş olduğu varlığa dayalı menkul kıymet, ipoteğe dayalı menkul kıymet, varlık teminatlı menkul kıymet ve ipotek teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlar üzerinden yapılacak indirimli tevkifat oranının (%5) uygulanma süresi

30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere 6 ay uzatılmıştır.

Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla…

“193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6618)”…>>>

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!