HÜKÜMLÜLERİN SİGORTALILIĞI VE PRİM ÖDEME

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu - 54

5510 sayılı Kanunun; “Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular hakkında, iş kazası ve meslek hastalığı ile analık sigortası hükümleri uygulanacağı ve bu kişilerin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacağı, hüküm altına alınmıştır.

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun “Kurum dışında çalıştırma” başlıklı 30 uncu maddesinin, 

Birinci fıkrasında, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumlarında bulunup da  açık  ceza  infaz  kurumlarına  ayrılmaya  hak  kazanmış  hükümlüler,  salıverilmelerinden  sonra yaşamlarını sürdürecek meslek ve sanatları öğrenmelerini sağlamak, çalışma ve üretme isteklerini geliştirmek  veya  güçlendirmek,  yeniden  topluma  kazandırmak  ve  iyileştirilmelerini  temin  etmek amacıyla kurum dışındaki iş alanlarında çalıştırılabilecekleri,

Beşinci fıkrasında da açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerden istekli olanların, ceza infaz kurumu görevlilerinin denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarının iş alanlarında, geceleyin bu kurum ve kuruluşlar tarafından barındırılmak suretiyle çalıştırılabilecekleri belirtilmiştir.

Ayrıca, 01.07.2022 tarihli 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 45 inci maddesi ile 5275 sayılı Kanununun 30 uncu maddesine eklenen yedinci fıkrasıyla da,  bu madde kapsamında çalıştırılan hükümlüler hakkında, 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen hükümler uygulanacağı ve bu durumda prim ödeme yükümlülüğünün, hükümlünün çalıştırıldığı kurum ve kuruluşlar tarafından yerine getirileceği yönünde düzenleme yapılmıştır.

Yukarıda  açıklanan hükümlerden  anlaşılacağı  üzere, 5275  sayılı  Kanunun  30  uncu  maddesi kapsamında açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumlarında bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanmış hükümlülerden, ceza infaz kurumları dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki iş alanlarında çalıştırılanlar hakkında, 05.07.2022 tarihinden itibaren , iş kazası ve meslek hastalığı ile analık sigortası hükümleri uygulanacak ve bu kişiler 5510 sayılı kanunun4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır.

5275  sayılı Kanunun  30  uncu maddesi kapsamında  kamu  kurum  ve  kuruluşlarında  çalıştırılan hükümlülerin işvereni ile prim ödeme yükümlüsü çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşlar olduğundan, bu  madde kapsamında çalıştırılan hükümlülerin sigortalılık iş ve işlemlerine ilişkin yükümlülükler, işveren sıfatıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilecektir.

23.09.2022 tarihli 52673538 sayılı “Kamu kurum ve kuruluşlarının iş alanlarında çalıştırılan hükümlülerin sigortalılığı hk.” SGK Genel yazısı

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!