Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu - 04

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İLE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANAN SİGORTALILAR İÇİN SGK’YA EKSİK BİLDİRİLEN GÜNLERİN TAMAMLANMASI

12/01/2023 tarihinde TBMM’ de Kanunlaşan 7431 sayılı Yasanın5 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 94 üncü madde eklenmiştir. Bu maddede”4447 sayılı Kanunun geçici 29 uncu ve geçici 32 nci maddeleri hükümlerinden yararlanan işverenler tarafından Kuruma sigortalılar adına eksik bildirilen günlere  ilişkin  ek  nitelikteki  muhtasar  ve  prim  hizmet  beyannamelerinin/aylık  prim  ve  hizmet belgelerinin işverenin Kuruma başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde verilmesi ve muhteviyatı primlerin de aynı sürede ödenmesi halinde, söz konusu yükümlülükler süresi içerisinde yerine getirilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlük tarihine kadar bu kapsamda tahsil edilmiş primler ve idari para cezaları iade veya mahsup edilemez.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir.” Hükmü düzenlenmiştir.

İlgili düzenlemede kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden yararlanılan sigortalılar için işverenleri tarafından SGK’ya eksik gün bildirilmişse eksik günleri tamamlama hakkı verilmektedir. Yapılan  düzenleme  4447  sayılı  Kanunun  geçici  madde  29  ve  geçici  madde  32  hükümlerinden yararlanılan işverenleri kapsamamaktadır.

4447 sayılı Kanunun Geçici madde 29 ve geçici madde 32 de hükmüne göre; Yeni Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle ödenen kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği ödemelerinde hatalı işlemlerden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemeler ile nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin başvuruda bulunduğu işveren tarafından fiilen çalıştırıldığının tespiti hâlinde işverene uygulanan idari para cezaları terkin edilmektedir.

7431 Sayılı Kanun hükmünden yararlanmak için;

⎯4447 sayılı Kanunun Geçici Madde 29 ve Geçici Madde 32 hükümleri kapsamında olunması,

⎯Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden fazla ve yersiz ödeme yapılan sigortalıları için SGK’ ya başvurulması,

⎯Başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde sigortalı için eksik bildirdiği günleri muhtasar ve prim hizmet beyannamesi/aylık prim hizmet belgesi ile SGK’ya  bildirmesi  ve  bu bildirime ilişkin primleri aynı süre içinde ödemesi, 

Gerekmektedir.

Bu durumda yapılan bildirimler ve ödenen primler süresinde yerine getirilmiş sayılacaktır.7431 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce bu kapsamda SGK’ya bildirilen günler için ödenen sigorta primleri iade ve mahsup yapılamamaktadır. 

Konu ile ilgili usul ve esaslar belli olduğunda ayrıca sirküler düzenlenecektir.


İlgili Resmi Gazete Duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!