ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Vergi Mevzuat Sirküleri – 2022/65

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli motorlu kara taşıtları ile hava ve deniz taşıtlarına uygulanacak ÖTV’ye ilişkin (II) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere adı geçen Kanunun uygulanmasına dair usul ve esaslara yönelik açıklamaların yer aldığı ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ’nde 26 Temmuz 2022 tarihli ve 31904 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) ile değişiklikler yapılmıştır.

Tebliğde yer alan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

1. Kayıt ve tescile tabi taşıtları satmak üzere ithal edecek olanların, bu kapsamdaki ithalatlarında ÖTV aranmaksızın işlem tesisi için gümrük müdürlüklerince, ilk iktisabı yapılmamış ÖTV’ye tabi motorlu araçların ticaretinin ithalatçılar tarafından icra edildiğine dair bağlı olunan “vergi dairesi müdürlüğünden/başkanlığından alınan ‘Kayıt ve Tescile Tabi Taşıtların İthalatında ÖTV Aranmaksızın İşlem Tesisi İçin Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Edildiğine Dair Belge’nin” yazının aslı veya noter onaylı örneği de aranılacaktır.

2. Taşıtların Tadilatı veya Ek İmalatını Yapanlara Verilecek Yazı (EK 1) “en fazla iki yıl süreyle ve vize süresince geçerli olmak üzere” verilebilecektir.

3. Sanayi sicil belgesinin yenilenmesi, değişikliği veya vize edilmesi, halinde, yeni sanayi sicil belgesinin aslı veya noter onaylı örneğiyle birlikte başvurulması gerekmektedir.

4. Muvazaalı olmamak şartıyla, söz konusu teslim ve hizmetlerin ÖTV mükellefleri tarafından taşıtın teslimi veya ilk iktisabından sonra yapılması halinde, anılan işlemlere ilişkin bedellerin taşıtın ÖTV matrahına dâhil değildir.

5. II sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları bir katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye bu sınırlar içinde kalmak şartıyla 87.03 GTİP numarasında yer alan mallar için farklı matrah grupları oluşturmaya, malların matrah grupları, motor gücü, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye; Cumhurbaşkanının yetkili olduğu belirtilmiştir.

6. İtfaiye öncü araçlarının ÖTV kapsamında olmadığına ilişkin açıklama yapılmıştır.

Saygılarımızla…

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!