REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANLARI DÜŞÜRÜLDÜ

Vergi Mevzuat Sirküleri – 2023/14

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca çıkarılan Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranlarına İlişkin Tebliğ, 31.12.2022 tarihli ve 32060 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği belirtilmiştir. Tebliğ ile 31 Aralık 2022 tarihinden geçerli olmak üzere vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 10,75 olarak tespit edilmiştir.

Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunu’nun 281’inci maddesinde alacakların, 285’inci maddesinde de borçların değerlemesinde vadesi gelmemiş olan senede bağlı alacakların değerleme gününün kıymetine irca olunabileceği hüküm altına alınmıştır. Bu işleme pratikte reeskont işlemi denilmektedir. Bir başka deyişle alacak ve borç senetleri mukayyet değerleri yerine “net bugünkü değeri” ile değerlenmektedir.

Reeskont işleminin yapılması banka ve bankerler için zorunlu olup bunların dışında kalanlar için ihtiyaridir. Ancak, ihtiyarilik hakkından yararlananların alacak senetlerini reeskonta tabi tutmaları halinde borç senetlerini de reeskonta tabi tutmaları zorunludur.

Diğer taraftan, 238 Seri No’lu VUK Genel Tebliği uyarınca, reeskont işleminin yapılması sırasında senette faiz oranı belirlenmiş ise bu oran, belirlenmemiş ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen avans faiz oranı dikkate alınacaktır. Dolayısıyla, senette faiz oranı belirlenmemiş ise 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren yapılacak reeskont işlemlerinde bu Tebliğ ile avans işlemleri için belirlenen yıllık % 10,75 faiz oranı uygulanacaktır. Ancak, Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi kurumlar ise “iskonto” için belirlenen yıllık % 9,75 oranını dikkate alacaktır.

Merkez Bankasınca tespit edilen iskonto ve faiz oranları dönemler itibariyle aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:


Saygılarımızla…

“Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti”…>>>

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!