Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 15

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, 12/3/2023 tarihinde yürürlüğe giren 7440 Sayılı Kanun (Yapılandırma Kanunu) uyarınca SGK alacakların yapılandırılmasına ilişkin 20/03/2023 tarihli ve 2023/14 sayılı genelge yayımlandı.

Yapılandırma Kapsamı

Buna göre 31.12.2022 ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş; 

Sigorta primleri, 

Genel Sağlık Sigortası primleri, 

İşsizlik sigorta primleri, 

31.12.2022 tarihinden önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup son başvuru tarihine kadar tebliğ edildiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan idari para cezaları 

İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları, 

Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, 

İsteğe Bağlı ve Topluluk sigortası primleri, 

5510/Ek-5, Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler, 

Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenen alacakların; Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla henüz ödenmemiş olan fer’ileri, 

6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar, 

31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları 

Sosyal Güvenlik Kurumunca Takip ve Tahsili Yapılan; Damga Vergisi, Eğitime Katkı Payı ve Özel İşlem Vergisi

yapılandırma kapsamındadır.

Yapılandırma Taksitleri

Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla borçluların başvuru sırasında 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz. Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar; 

1) 12 eşit taksit için (1,09), 

2) 18 eşit taksit için (1,135), 

3) 24 eşit taksit için (1,18), 

4) 36 eşit taksit için (1,27), 

5) 48 eşit taksit için (1,36) katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.

Başvurular;

İşverenlerce, e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili SGK merkezine,

4/b (Bağ-Kur) sigortalıları tarafından, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir SGK merkezine yapılacaktır.

SGK alacaklarının yapılandırabilmek için son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ilgili SGK’ya şahsen, posta yoluyla, e-Devlet üzerinden veya son başvuru tarihi saat 23.59’a kadar e-Sigorta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

İlgili Genelge’ye ulaşmak için tıklayınız


Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!