Sosyal Güvenlik Sirküleri – 2024/06


SGK ALACAKLARINDA UYGULANAN GECİKME CEZASI ORANI DEĞİŞTİ

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; “Kurumun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için %2 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır. Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak  üzere  borç  ödeninceye  kadar  her  ay  için  ayrı  ayrı  Hazine  Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma  senetlerinin  aylık  ortalama  faizi  bileşik  bazda  uygulanarak  gecikme  zammı hesaplanır.  Ancak,  ödemenin  yapıldığı  ay  için  gecikme  zammı  günlük  hesaplanır. Cumhurbaşkanı, ilk üç ay için uygulanan gecikme cezası oranını iki katına kadar artırmaya veya bu oranı %1 oranına kadar indirmeye, yeniden kanunî oranına getirmeye ve uygulama tarihini belirlemeye yetkilidir. Dava ve icra takibi açılmış olsa bile, prim ve diğer Kurum alacaklarının ödenmemiş kısmı için gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda ilgili mevzuat bölümünde belirtilen Cumhurbaşkanı kararıyla SGK’nın prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmediğinde, ödenmeyen kısmına sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için %2 olarak uygulanan gecikme cezası oranı %3‘e çıkarılmıştır.

Resmi Gazete ilanına ulaşmak için tıklayınız.

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!