TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Vergi Mevzuat Sirküleri – 2022/73

26.10.2021 tarih ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Tarhiyat Öncesi Uzlaşma başlıklı Ek 11.maddesinde bazı değişiklikler yapılmıştı.

Yapılan Kanun değişikliklerine uygun olarak 20.08.2022 tarih ve 31929 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile 31.10.2011 tarih ve 28101 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Buna göre;

• Uzlaşma kapsamına vergi ziyaı cezaları ile 5.000 Türk lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları (Kanunun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilecek vergi ve kesilecek ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilecek ceza hariç) girmektedir.

• Uzlaşma kapsamına alınan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tutarı, her yıl yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle belirlenecek olup belirlenen tutarlar Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete’de ilan edilecektir.

• Vergi Usul Kanunu’nun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde kesilen vergi ziyaı cezası ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları Yönetmelik kapsamında değildir.

• Vergi Müfettişlerince yapılacak vergi incelemelerinde komisyonların oluşumunda; gerek görüldüğü takdirde, uzlaşma komisyonunun beş üyeden teşekkül ettirilmesine karar vermeye Başkanlık yetkili kılınmıştır. Bu durumda diğer iki üye söz konusu komisyonlara üye olabilecekler arasından belirlenecektir.

• Uzlaşma başvurunun Bakanlık bilgi işlem sistemleri üzerinden elektronik ortamda yapılması da mümkün hale getirilmiştir.

Yönetmelik değişiklikleri yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla…

“Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”…>>>

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!