TEBLİĞİN İLANEN YAPILMASINDA INTERNET HABER SİTELERİ DE KULLANILACAK

Vergi Mevzuat Sirküleri – 2022/81

Vergi Usul Kanunu’nun 103’üncü maddesinde tebliğin ilan ile yapılacağı haller yer almaktadır. Buna göre, aşağıda yazılı hallerde tebliğ ilan yoluyla yapılmaktadır.
1) Muhatabın bu Kanunun 101 inci maddesi kapsamında bilinen adresi yoksa,
2) Bu Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde sayılan bilinen adreste tebliğ yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adresi bulunmazsa,
3) Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkân bulunmazsa,
4) Başkaca nedenlerden dolayı tebliğ yapılmasına imkân bulunmazsa.

Vergi Usul Kanununun 104’üncü maddesinde ise ilanın şekline ilişkin düzenlemelere yer verilmiş olup; Kamuoyunda sosyal media ile ilgili düzenleme olarak bilinen 7418 sayılı Basın Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 28’inci maddesi ile Vergi Usul Kanunu’nun 104’üncü maddesinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklikle Vergi Usul Kanunu’nun 104’üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinin birinci cümlesine “gazetede” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bir internet haber sitesinde” ibaresi ve bendin ikinci cümlesine “gazetelerden birinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bir internet haber sitesinde” ibaresi eklendi.

Buna göre ilan ile yapılan tebliğin konusu,

⎯ 4.900 – 490.000 TL arasında vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde ilan, ilgili vergi dairesinin bulunduğu yerin belediye sınırları içinde çıkan bir veya daha fazla gazeteye ilave olarak ayrıca bir internet haber sitesinde”
⎯ 490.000 TL’yi aşması halinde ilan, Türkiye genelinde yayın yapan günlük gazetelerden birinde ve ayrıca “bir internet haber sitesinde” yapılacağı belirtildi.

Düzenleme 1/4/2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Saygılarımızla…

 

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!