TEVKİF EDİLEN VERGİNİN HAZİNEYE ÖDENİP ÖDENMEDİĞİNE BAKILMAKSIZIN KDV TEVKİFATININ İADE EDİLMESİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI

Vergi Mevzuat Sirküleri – 2022/99
2021/Şubat dönemine ilişkin tevkifata konu işlemleri nedeniyle Katma Değer Vergisi Kanununun 29. maddesi kapsamında hak kazandığı iadenin gerçekleştirilmesi için YMM Raporu tanzim ettirilerek bağlı olunan Viranşehir Vergi Dairesine başvurulduğu ve anılan Vergi Dairesinin 27/04/2021 tarih ve 16410 sayılı yazısı ile, 16/02/2021 tarih ve 31397 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 35 Seri No.lu Tebliğin 15. maddesi ile tevkifata tabi KDV iadelerinde iade işlemlerinin yapılabilmesi için 2 No.lu KDV beyannamesiyle beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı getirildiğinden, mal ve hizmet satışı yapılmış olan firmaların 2 No.lu KDV beyannamelerinde beyan ettikleri KDV tutarlarını ödemeleri halinde iadenin yapılacağı belirtilerek başvurunun reddedilmesi üzerine açılan davada Danıştay 4. Dairesi, 10/11/2022 tarihli ve E. 2021/2647, K. 2022/6427 sayılı Kararında tevkifat işlemlerinden doğan verginin iadesinde, tevkifata konu verginin alıcılar tarafından ödenmesinin gerektiği hususunda herhangi bir şart öngörülmemiş dolayısıyla alıcılar tarafından tevkif edilen verginin Hazineye ödenip ödenmediğine bakılmaksızın satıcılar tarafından değinilen işlemden doğan verginin diğer koşulların bulunması halinde iadesi gerektiği yönünde karar vermiştir.Saygılarımızla…

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!