TÜTÜN VE ALKOLDE HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NA ELEKTRONİK ORTAMDA İLETİLMESİ GEREKEN BELGE, BİLGİ VEYA VERİLERE MÜDAHALE KAÇAKÇILIK SUÇU KAPSAMINA ALINDI

Vergi Mevzuat Sirküleri – 2022/92

10.12.2022 tarih ve 32039 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7423 sayılı TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOL PİYASASININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda bazı değişiklikler yapıldı.

Yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir.

1) 7423 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Kaçakçılık Suçları ve Cezaları” başlıklı 359 uncu maddesine (ç) fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen (d) fıkrası uyarınca; 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile düzenlenen piyasalarda, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetki verilip verilmediğine bakılmaksızın, mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında vergi güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılmasına zorunluluk getirilen özel etiket ve işaretlerle ürünlerin etiketlenmesi veya işaretlenmesi ve etiketlenen veya işaretlenen ürün bilgilerinin kurulan veri merkezine aktarılmasını sağlayan sisteme fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale ederek Hazine ve Maliye Bakanlığı’na elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyenler veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine sebebiyet verenler üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

Ayrıca 359 uncu maddeye eklenen (d) fıkrasında yazılı suçların işlendiğinin inceleme sırasında tespiti halinde incelemenin tamamlanması beklenmeksizin, sair suretlerle öğrenilmesi halinde ise incelemeye başlanmaksızın Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından bu tespitlere ilişkin rapor düzenleyecek ve rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla birlikte keyfiyet Cumhuriyet başsavcılığına bildirecektir. Kamu davasının açılması için incelemenin tamamlanması şartı aranmayacaktır.

Düzenleme, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

2) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin verdiği yetki uyarınca kullanılma zorunluluğu getirilen özel etiketi veya işareti olmayan özel tüketim vergisine tabi malların bulundurulduğunun tespit edilmesi halinde, bu malları bulunduranlar adına; her bir tespit için ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan 4813.10.00.80.00 (makaron) G.T.İ.P. numaralı malların 5.000 adedi aşması hâlinde ise müteselsilen sorumlu olmak üzere, bu malları bulunduranlar ile ithal veya imal edenlerden herhangi biri adına; malların tespit tarihindeki emsal bedeli veya miktarı üzerinden ÖTV Kanunu’nun 11 inci maddedeki esaslara göre özel tüketim vergisi resen tarh edilecektir. Bu tarhiyata ayrıca vergi ziyaı cezası uygulanacaktır.

Düzenleme, 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

3) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3 üncü maddesinde yapılan değişiklik uyarınca Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilecektir.

Düzenleme yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla…

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!