Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 40

YABANCI ÇALIŞANLARIN SGK’YA BİLDİRİMİ

2013-11 sayılı SGK Genelgesinin “2.2- Yabancı uyruklu çalışanların işe başlama tarihinin tespiti” başlıklı bölümünde; 

“Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından, çalışma izin belgeleri ile diğer bakanlıklar veya kurumlar tarafından verilen ve Çalışma Genel Müdürlüğüne gönderilen izin belgelerinin birer örneği ilgili SGİM/SGM’lere intikal ettirilecek, çalışma izinleri ilgili mevzuat çerçevesinde yabancının mesleği ve ödenecek ücret, işyeri, çalışacağı adres gibi kriterler değerlendirilerek verildiğinden ve verilen çalışma izni kısmi süreli ise bu durum da belgede belirtildiğinden, bunların izin belgesinde belirtilen işyeri ve işve ren tarafından yine belgede belirtilen ücret tutarından az olmamak üzere kısmi süreli çalışma olup olmadığı hususu da göz önünde bulundurularak SGK’ya bildirimlerinin yapılması sağlanacaktır.” 

Yine  2015-25  sayılı  Kurum  Genelgesinin  “1.2.3.  Çalışma  ve  Sosyal  Güvenlik  Bakanlığı”  başlıklı bölümünün ” 1.2.3.1. Yabancı Çalışanlar” başlıklı alt bölümünde ise;

“12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin, Sigortalılığın başlangıcı ve bildirim yükümlülüğü başlıklı 11 inci maddesinde; İşverenlerce Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan; Yabancı uyruklu kişilerin; çalışma izin belgesindeki izin başlangıç tarihinden itibaren 45 gün içinde ya da çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihi ile çalışma izin tarihinin farklı olması halinde çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihinden itibaren 45 gün, 11/4/2014 tarihinden itibaren 30 gün içinde Kuruma yapılan bildirimler de süresinde yapılmış sayılır. 

hükümlerine yer verilmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nın 3/11/2023   tarihli ve 304295 sayılı  yazısında; 

Bakanlık tarafından düzenlenen “çalışma izin” belgelerinde, yabancının çalışacağı mesleğin belirlenmiş olduğu halde, yabancıyı istihdam eden/edecek işverenler tarafından SGK’ya    bildirilen mesleklerin uyumlu olmadığı, yine çalışma izin belgelerinde yer alan yabancının alacağı ücret ile ilgili işverenlerin SGK’ ya bildirdiği aylık sigorta primine esas kazançlarının (SPEK) farklılıklar arz ettiği, çalıştırılacak yabancılar için belirlenen / taahhüt edilen ücretlerin altında SPEK beyan edildiği,

Sosyal Güvenlik Kurumunun 2013-11 sayılı Genelgesinde belirtildiği üzere, çalışma izinleri  ilgili mevzuat çerçevesinde yabancının mesleği ve ödenecek ücret, işyeri, çalışacağı adres gibi kriterler değerlendirilerek  verildiğinden  ve  verilen  çalışma  izni  kısmi  süreli  ise  bu  durum  da  belgede belirtildiğinden, bunların izin belgesinde belirtilen işyeri ve işveren tarafından yine belgede belirtilen ücret tutarından az olmamak üzere kısmi süreli çalışma olup olmadığı hususu da göz önünde bulundurularak SGK’ya bildirimlerinin yapılmasının sağlanmasının uygun olacağı,

Sosyal Güvenlik Kurumunun 2015-25 sayılı Genelgesinin 1.2.3 ve 1.2.3.1 maddelerindeki uygulama esas  alınarak;  yabancı  çalışanların  izin  belgelerinin  Bakanlıktan  elektronik  ortamda  alınıp sorgulanmasının sağlandığı (başvuru şekli, başvuru türü, yabancı T.C. kimlik numarası, il, ad soyad, baba adı, görevi, izin başlangıç ve bitiş tarihi, işveren unvanı ve işyeri numarası, ücret ve iletişim bilgileri) ve il müdürlüklerince kullanılmaya başlanıldığından, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri /Hizmet Merkezleri tarafından ilgili veri paylaşım sisteminden bilgileri aylık bazda kontrol ederek izin bitiş tarihine kadar bildirimlerin çalışma izin belgesiyle uyumlu olup olmadığının kontrol edilmesi, eksik ücret bildiriminin tespiti halinde aradaki fark kadar işverenden ek tahakkuk istenmesi, düzeltilmemesi halinde ise resen düzenlenmesi gerektiği, 

belirtilmiştir.

Bu nedenle işverenlerimizin SGK tarafından uygulanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile idari para cezası ile karşılaşmamak için yabancı çalışanların, çalışma izin belgesinde kayıtlı izin bitiş tarihine  kadar  izin  belgesinde  belirtilen  meslek  kodu  ve  ücret  üzerinden  SGK’ya  bildirilmesi gerekmektedir. 

İlgili SGK duyurusu için tıklayınız.

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!