AR-GE VE YENİLİK VEYA TASARIM HARCAMALARININ ARTIRIMLI OLARAK KURUM KAZANCINDAN İNDİRİLMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMENİN SÜRESİ UZATILDI VE BELİRLENEN GÖSTERGELER GENİŞLETİLDİ

Vergi Mevzuat Sirküleri – 2023/25

5746 sayılı Kanun’un 3. Maddesine göre “Cumhurbaşkanınca belirlenen kriterleri haiz Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamalarının bir önceki yıla göre artışının yüzde ellisine kadarı; Cumhurbaşkanınca belirlenen kriterleri haiz tasarım merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artışının yüzde ellisine kadarı yukarıdaki esaslar dâhilinde indirim konusu yapılabilir. Belirlenen kriterlere göre kanuni hadler içerisinde oranları ayrı ayrı veya birlikte farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.”

10.08.2016 tarih ve 29797 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, 31/12/2023 tarihine kadar 5746 sayılı Kanun kapsamında kurulan ve aşağıda belirtilen göstergelerden herhangi birinde bir önceki yıla göre en az yüzde yirmi artış sağlayan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde, o yıl yapılan Ar-Ge, yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının yüzde ellisi Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilebilmektedir.

a) Ar-Ge veya tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payı
b) Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı
c) Uluslararası destekli proje sayısı.
ç) Lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı.
d) Toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı.
e) Ar-Ge sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı.

10.01.2023 tarih ve 32069 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6652 sayılı CK eki Karar uyarınca belirlenen göstergelerden herhangi birinde bir önceki yıla göre en az yüzde yirmi artış sağlayan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde, o yıl yapılan Ar-Ge, yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının yüzde ellisinin Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilebilmesine ilişkin düzenlemenin süresi 31/12/2028 tarihine kadar uzatılmış ve bu düzenlemeden yararlanılmasına ilişkin göstergeler arasına tasarım merkezlerinde lisansüstü dereceli tasarımcı sayısının toplam tasarım personeli sayısına oranına ve tasarım merkezlerinde toplam tasarımcı sayısının toplam tasarım personeli sayısına oranına ilişkin iki yeni gösterge eklenmiş; ayrıca tasarım faaliyeti sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı da göstergeler arasına alınmıştır.

Buna göre, yayımlanan 6652 sayılı CK eki Karar uyarınca; 5746 sayılı Kanun kapsamında kurulan ve aşağıda belirtilen göstergelerden herhangi birinde bir önceki yıla göre en az yüzde yirmi artış sağlayan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde, o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının %50’si, 31/12/2028 tarihine kadar 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının tespitinde Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilebilecektir.

a) Ar-Ge veya tasarım harcamasının toplam ciro içindeki pay

b) Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı.

c) Uluslararası destekli proje sayısı.

ç) Ar-Ge merkezlerinde lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı.

d) Tasarım merkezlerinde lisansüstü dereceli tasarımcı sayısının toplam tasarım personeli sayısına oranı.

e) Ar-Ge merkezlerinde toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı.

f) Tasarım merkezlerinde toplam tasarımcı sayısının toplam tasarım personeli sayısına oranı

g) Ar-Ge ve tasarım faaliyeti sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı.

6652 sayılı CK ile 10.08.2016 tarih ve 29797 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmış olup; Karar yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla…

“Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Ar-Ge ve Yenilik veya Tasarım Harcamalarının Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6652)”…>>>

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!