TÜM ALIŞ VE/VEYA SATIŞLARI KDV HARİÇ 5.000 TL’NİN ALTINDA KALAN VEYA ELEKTRONİK BELGE OLARAK DÜZENLENEN BELGELERDEN OLUŞAN MÜKELLEFLERİN BOŞ FORM BA / FORM BS BİLDİRİMİ VERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Vergi Mevzuat Sirküleri – 2022/90

03/12/2022 tarihli ve 32032 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 543 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile (Form Ba) ve (Form Bs) yükümlülüklerinin usul ve esasları ile bildirim hadlerine ilişkin açıklamaların yapıldığı 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde bazı değişiklikler yapıldı.

Yapılan değişiklik uyarınca, Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak tüm alış ve/veya satışları belirtilen had olan 5.000 TL’nin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, ilgili dönem Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini verme zorunlulukları kaldırıldı. Tebliğin yayımlandığı tarihi takip eden bildirim dönemine ilişkin olarak verilecek bildirim formlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. Bu durumda düzenleme Ocak 2023 dönemine ilişkin olarak verilecek bildirim formlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

Dolayısıyla Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak, tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, Aralık 2022 dönemine ilişkin Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini “Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermeleri gerekmektedir.

Söz konusu Tebliğ, Ocak 2023 dönemine ilişkin olarak verilecek bildirim formlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla…

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!