Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu - 68

Nakdi Yemek Yardımına İlişkin SGK İstisnası Yayınlandı

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 97 nci maddesinin 7 nci fıkrasının (a) bendi, 11.11.2022 tarihli ve 32010 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile;

“7) İşverenlerce;

a) İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla, yemek bedeli adı altında sigortalılara ve sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük asgari ücretin Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen oranının fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarı, … 

Prime esas kazancına dahil edilmez.” 

şeklinde değiştirilmiştir. 

İlgili değişikliğe istinaden SGK Yönetim Kurulunca alınan 17.11.2022 tarihli ve 2022/323 sayılı Karar ile yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük brüt asgari ücretin % 23,65’inin prime esas kazançtan istisna tutulmasına karar verilmiştir.

Buna göre, 1.12.2022 ila 31.12.2022 tarihleri arası için sigortalıların prime esas kazançlarından istisna tutulacak yemek bedeli tutarı;  215,70 TL x % 23,65 = 51,01  TL  (Günlük) olarak uygulanacaktır.

Değişiklikteki dikkat edilmesi gereken diğer bir husus “sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin” ifadesi ile 01.12.2022 tarihi itibariyle yemek kartları ile yapılan ödemelerde belirlenen istisna tutarı olan 51,01 TL’yi aşan kısım üzerinden sigorta primi ve işsizlik sigorta primi kesilmesi gerektiği yönündedir.

5510 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının a bendine tabi sigortalıların 01.12.2022 tarihinden önceki prime esas kazançlarından istisna tutulacak yemek bedeli tutarının hesaplanmasında yönetmelik değişikliği öncesi mevzuat hükümleri uygulanarak işlem yapılacaktır.

 2022 – 20 Sayılı SGK Genelgesine ulaşmak için tıklayınız.

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!